Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne dla przyszłych cyber żołnierzy

Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w Warszawie jest publiczną szkołą ponadpodstawową o 4‑letnim cyklu nauczania. W latach szkolnych 2019/2020 – 2021/2022 r. Liceum prowadzić będzie oddział o 3‑letnim cyklu nauczania dla absolwentów gimnazjum.

Organem prowadzącym WOLI jest Minister Obrony Narodowej.

WOLI przygotowuje młodzież do podjęcia studiów w uczelniach wojskowych, w tym do Wojskowej Akademii Technicznej na kierunki: informatyka oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo.

Kształcenie i wychowanie w WOLI ma na celu:

- wszechstronne przygotowanie uczniów do życia w zmieniającej się rzeczywistości środowiska, kraju, Europy i świata;
- rozwijanie uzdolnień oraz predyspozycji psychicznych i fizycznych do służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
-  jak najpełniejszy rozwój osobowości uczniów, umożliwiający właściwe pełnienie w przyszłości ról społecznych i zawodowych.

Główne zadania WOLI to:

- wyposażenie uczniów w nowoczesną wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz wykształcenie umiejętności samodzielnego jej zdobywania, korzystania z różnych jej źródeł, a także twórczego i efektywnego jej wykorzystywania;
- kształtowanie postaw patriotycznych, aktywności obywatelskiej, poszanowania konstytucyjnych zasad funkcjonowania państwa i jego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata;
- wyrabianie u uczniów trwałej, świadomej i głębokiej motywacji do służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, połączonej ze znajomością i zrozumieniem specyfiki zawodu żołnierza zawodowego;
- przygotowanie do prawidłowego, zgodnego z uniwersalnymi zasadami etyki i normami współżycia społecznego, kształtowania stosunków międzyludzkich w środowisku wojskowym, społecznym i rodzinnym;
- kształtowanie nawyków dbania o własny rozwój intelektualny oraz kondycję fizyczną i psychiczną;
- rozwijanie wrażliwości emocjonalnej i estetycznej, a także wyobraźni społecznej, odpowiedzialności, rzetelności oraz umiejętności realizowania własnych celów i aspiracji w zgodzie z celami społecznymi;
- zapewnienie uczniom możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.

Cele i zadania WOLI realizowane są w ramach:

- zajęć edukacyjnych, zgodnie z planem nauczania;
- zajęć wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym;
- zajęć dodatkowych wynikających z potrzeb rozwojowych ucznia;
- relacji uczeń-nauczyciel.

Zapewniamy wszystkim uczniom:

- bezpłatne zakwaterowanie w internacie;
- wyżywienie;
- umundurowanie;
- specjalistyczną opiekę medyczną.

Uczniowie mają możliwość wszechstronnego rozwijania swoich zainteresowań, korzystając z oferty zajęć pozalekcyjnych.

Wymagamy od uczniów:

- całkowitego podporządkowania się regulaminom szkoły i internatu, zwłaszcza bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających;
- prawa i obowiązki ucznia szczegółowo określa Statut Szkoły.

Więcej informacji znajdziesz na https://woli.wat.edu.pl/