Chcesz związać swoją przyszłość z armią - weź udział w ochotniczym szkoleniu studenów Legia akademicka

Legia akademicka

Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, opracowany został w Sztabie Generalnym WP. Teoria obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.

Studenci po odbyciu i zaliczeniu części teoretycznej składają do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Część praktyczna programu trwa trzy lub sześć tygodni, w zależności od udziału studenta w jednym lub obydwu modułach tego szkolenia, tj. w module podstawowym i module podoficerskim. Realizowana jest ona podczas przerwy wakacyjnej na terenie jednostek wojskowych w warunkach skoszarowania:

- moduł szkolenia podstawowego (3 tygodnie szkolenia) zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi wojskowej – uzyskanie statutu szeregowego rezerwy;

- moduł szkolenia podoficerskiego (3 tygodnie szkolenia) zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień podoficera (kaprala) – uzyskanie statutu podoficera rezerwy. 

W czasie trwania szkolenia dla zainteresowanych studentów w ramach modułu podoficerskiego, którzy pozytywnie ukończą część teoretyczną programu, po przeprowadzeniu dodatkowych kwalifikacji oraz pozytywnym zdaniu egzaminu na podoficera, organizuje się w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

Najlepsi studenci z całego kraju, studiujący na kierunkach takich jak: cyberbezpieczeństwo, kryptologia, informatyka czy matematyka będą mieli okazję szkolić się pod okiem ekspertów z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Po pozytywnym zaliczeniu szkolenia uczestnicy mogą zostać żołnierzem rezerwy: 

- po module podstawowym – szeregowym rezerwy,

- po module podoficerskim – kapralem rezerwy.

Moduł oficerski

W roku akademickim 2020/21 pojawi dodatkowo się moduł oficerski. Będzie on miał charakter pilotażowy.

Moduł oficerski, podobnie jak podstawowy i podoficerski, będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej. W odróżnieniu jednak od dwóch dotychczasowych modułów kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbędą w letnie wakacje studenckie. To łącznie 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych będzie wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych. W ramach nauki studenci odbędą zajęcia wynikające ze Standardu Kształcenia Wojskowego opracowanego dla oficerów.

Następne 23 dni szkolenia spędzą w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia, gdzie szlifować będą wiedzę i umiejętności specjalistyczne w praktyce. Na ostatnie 3 dni wrócą do AWL, gdzie przystąpią do egzaminu.

Po zdaniu z sukcesem egzaminu oficerskiego każdy ze szkolonych zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy. Zanim to jednak nastąpi, każdy będzie musiał spełnić kilka wymogów formalnych, z których najważniejszy to dostarczenie dyplomu magistra. Na przekazanie dokumentacji każdy będzie miał około 2-3 miesiące.  

Do modułu mogą przystąpić wyłącznie ci, którzy mają za sobą ukończony moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach. Mogą do niego zapisać się również studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy. Warunek: muszą studiować na uczelni cywilnej, która partycypuje w programie, a studia w niej kończą się tytułem magistra.

W roku pilotażowym zapewnionych jest 50 miejsc dla chętnych do zastania oficerami. O przyjęciu do programu decydować będzie komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, a jednym z kryteriów naboru będzie wykształcenie, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie w Siłach Zbrojnych. MON planuje, aby docelowo w module oficerskim corocznie kształciło się 250 uczestników programu. 

Aby zgłosić chęć do odbycia szkolenia wystarczy złożyć wniosek na uczelni.

Pełną informację znajdziesz też w  Decyzji nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2021 r. w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 194).