KIM JESTEŚMY?

CYBER.MIL.PL jest programem Ministerstwa Obrony Narodowej, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni.

Obejmuje dwa strategiczne obszary.  Po pierwsze kompleksowe wsparcie dla procesu formowania wojsk obrony cyberprzestrzeni, a po drugie zintegrowanie środowiska cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej.

Na bazie Centrum Operacji Cybernetycznych sformowane zostaną Siły Obrony Cyberprzestrzeni, które docelowo zostaną przekształcone w wojska obrony cyberprzestrzeni. W nowej jednostce liczba etatów zostanie zwiększona aż trzykrotnie. Zadanie sformowania wojsk zostało powierzone nowo powołanemu Pełnomocnikowi ds. tworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni, gen. bryg. Karolowi Molendzie.

W ramach CYBER.MIL.PL podjęto już wiele działań w kierunku konsolidacji posiadanych zasobów, intensyfikacji badań naukowych i rekrutacji. Oznacza to intensywną współpracę pomiędzy Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojskowym Instytutem Łączności oraz wojskowymi uczelniami i jednostkami szkoleniowym.

Jednym z ważniejszych przykładów konsolidacji jest powołanie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni na bazie Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki. Funkcję dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni objął  pełnomocnik ds. tworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni. Tym samym jest on odpowiedzialny za dwa najważniejsze procesy konsolidacji istniejących zdolności oraz ich rozwoju.

Dokonana zostanie również konsolidacja rozproszonych jednostek odpowiedzialnych za wojskową łączność. Na ich podstawie utworzony zostanie Inspektorat Łączności podporządkowany Szefowi Sztabu Generalnego WP. Również Wojska Obrony Terytorialnej zostaną rozbudowane o komponent cyber, spełniając przy tym oczekiwania osób aktywnych zawodowo na rynku cywilnym, które jednocześnie chciałyby podjąć pracę na rzecz bezpieczeństwa Polaków w cyberprzestrzeni.

Skuteczna obrona w cyberprzestrzeni opiera się na pracy wysoko wykwalifikowanych specjalistów i nowoczesnej infrastrukturze informatycznej. Dla zapewnienia Polsce suwerenności cyfrowej konieczne jest również prowadzenie prac badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem własnych zasobów. Posiadanie unikalnych i niedostępnych dla agresorów rozwiązań programistycznych stanowi o przewadze w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni, które dziś ocierają się o próg wojny.

Planowane jest zatem nadanie Wojskowemu Instytutowi Łączności statusu Państwowego Instytutu Badawczego, w celu stworzenia korzystnego środowiska do prowadzenia i stymulowania dalszego rozwoju prac badawczych w dziedzinie kryptologii i cyberbezpieczeństwa. Ponadto resort obrony narodowej wzbogaca także ofertę edukacyjną mając na względzie bardzo duży potencjał polskich uczniów i studentów, potwierdzany czołowymi miejscami w międzynarodowych zawodach informatycznych.