I EDYCJA NAGRODY IM. MARIANA REJEWSKIEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ INŻYNIERSKĄ, LICENCJACKĄ, MAGISTERSKĄ I ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ POŚWIĘCONĄ KRYPTOLOGII, CYBEROBRONIE, CYBERBEZPIECZEŃSTWU LUB ZWALCZANIU CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

Zgłoszone do Konkursu prace muszą dotyczyć kryptologii, cyberobrony, cyberbezpieczeństwa lub zwalczania cyberprzestępczości. Zgłoszenia pracy do Konkursu może dokonać wyłącznie autor pracy.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

I. Konkurs na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską,

II. Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską.

 • Uczestnikami Konkursu w kategorii I mogą być osoby, które obroniły pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie wcześniej niż dnia 1 października 2016 r.
 • Uczestnikami Konkursu w kategorii II mogą być osoby, które obroniły, nie wcześniej niż dnia 1 października 2016 r. rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot doktoryzujący, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora.

Suma nagród w Konkursie wynosi 39 000 zł.

 • Nagrodami w kategorii I są: nagroda I stopnia – 8000 zł, nagroda II stopnia – 5000 zł, nagroda III stopnia – 3000 zł.
 • Nagrodami w kategorii II są: nagroda I stopnia – 10 000 zł, nagroda II stopnia – 8000 zł, nagroda III stopnia – 5000 zł.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy,
 • jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej w formacie doc/docx oraz w formacie pdf,
 • jeden egzemplarz streszczenia pracy (do 7200 znaków) w wersji elektronicznej w formacie doc/docx oraz w formacie pdf,
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie doc/docx,
 • zaświadczenie z uczelni lub podmiotu doktoryzującego, potwierdzające złożenie i obronę przesłanej pracy (zaświadczenie powinno zawierać informacje o terminie obrony, terminie pracy, ocenie pracy oraz nazwę i adres jednostki wydającej zaświadczenie).

Zgłoszenie do Konkursu należy kierować w terminie do 25 września 2019 r.

 • w zamkniętej kopercie na adres: Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON,
  Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa,
 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs.cyber@mon.gov.pl.

Laureatów konkursu wyłoni Kapituła Konkursu, której przewodniczy Sekretarz Stanu w MON Pan Tomasz Zdzikot.

W Kapitule zasiadają:

 • Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni,
 • Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Prezes Zarządu Exatel SA,
 • Dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności,
 • Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON.

Szczegóły dotyczące Konkursu, w tym szczegółowe wymagania i kryteria oceny prac, zawiera Regulamin.

 Materiały do pobrania:

- Regulamin - aktualizacja (pdf)

- Regulamin (pdf)

- Formularz zgłoszeniowy 

- Ulotka

- Plakat