IV EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ IM. MARIANA REJEWSKIEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ INŻYNIERSKĄ, LICENCJACKĄ, MAGISTERSKĄ I ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ POŚWIĘCONĄ CYBERBEZPIECZEŃSTWU I KRYPTOLOGII

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace, które dotyczą cyberbezpieczeństwa i kryptologii.

Zgłoszone pracepowinny być przygotowane w języku polskim lub w języku angielskim. Zgłoszenia może dokonać wyłącznie autor pracy.  

Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach: 

I. Konkurs na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską,

II. Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską. 

Uczestnikami Konkursu w kategorii I mogą być osoby, które nie wcześniej niż dnia 1 października 2019 r., obroniły pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Uczestnikami Konkursu w kategorii II mogą być osoby, które obroniły, nie wcześniej niż dnia 1 października 2018 r., rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora.

Łączna suma nagród w Konkursie wynosi 50 000 zł:

 •   nagrodami w kategorii I są: I nagroda – 9000 zł, II nagroda – 6000 zł, III nagroda – 4000 zł.
 •   nagrodami w kategorii II są: I nagroda – 14 000 zł, II nagroda – 10000 zł, III nagroda – 7000 zł.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 •   wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy,
 •   wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie *.doc/*.docx,
 •   jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej w formacie *.pdf,
 •   jeden egzemplarz streszczenia pracy (do 7200 znaków) w wersji elektronicznej w formacie *pdf,
 •   zaświadczenie z uczelni lub podmiotu nadającego stopień naukowy, potwierdzające złożenie i obronę przesłanej pracy (zaświadczenie powinno zawierać informację o temacie pracy   oraz nazwę jednostki wydającej zaświadczenie). Uczestnik Konkursu może wykorzystać wzór zaświadczenia.

Zgłoszenie do Konkursu należy kierować w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r.:

 •   w zamkniętej kopercie na adres: Departament Cyberbezpieczeństwa MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa,
 •   lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs.cyber@mon.gov.pl

Laureatów konkursu wyłoni kapituła, w której zasiadają:

 •   Przewodniczący Kapituły – Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa MON - dr Aneta Trojanowska,
 •   Zastępca Przewodniczącego Kapituły - Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni - gen. bryg. Karol Molenda,
 •   Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6 Sztabu Generalnego WP - płk Piotr Chodowiec,
 •   Dyrektor Zarządu VI Służby Kontrwywiadu Wojskowego - płk Borys Iwaszko,
 •   Dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego - dr inż. Marek Różycki,
 •   Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni - Szef CSIRT MON - płk Łukasz Jędrzejczak.

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym szczegółowe wymagania, kryteria i etapy oceny prac zawiera Regulamin.

Materiały do pobrania: