DOWIEDZ SIĘ CO ROBIMY

Dołącz do nas

Co robimy?

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest jednym z najważniejszych wyzwań Sił Zbrojnych RP. To na nas leży obowiązek zapewnienia Polakom bezpieczeństwa i przygotowanie kraju do odparcia ataków w cyberprzestrzeni.

Główne cele programu CYBER.MIL.PL to:

 • kompleksowe wsparcie dla procesu formowania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni;
 • konsolidacja potencjału i zasobów jednostek resortu ON, które są zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa Polakom w cyberprzestrzeni;
 • stworzenie jednolitego systemu zarządzania obszarem informatyki, teleinformatyki i cyberbezpieczeństwa z jasno określonymi obszarami odpowiedzialności;
 • podejmowanie inicjatyw, które mają na celu edukację i rekrutację wykwalifikowanej kadry – ekspertów, dla których bezpieczeństwo Polaków będzie najważniejszą motywacją do służby i pracy w Siłach Zbrojnych RP;
 • stworzenie systemu atrakcyjnego wynagradzania dla specjalistów - zarówno żołnierzy jak i pracowników cywilnych;
 • wdrożenie najnowocześniejszych, efektywnych systemów łączności polowej i stacjonarnej zapewniających łączność międzyresortową oraz bezpieczne przekazywanie informacji niejawnych.

W  2018 roku po raz pierwszy na mocy ustawy został określony krajowy system cyberbezpieczeństwa (tzw. KSC), który obejmuje m.in. instytucje administracji rządowej i samorządowej, jak również przedsiębiorców ze strategicznych sektorów gospodarki.

Minister Obrony Narodowej pełni w systemie jedną z kluczowych ról. Odpowiedzialny jest m.in. za:

 • współpracę Sił Zbrojnych RP z właściwymi organami NATO, Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych w obszarze obrony narodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym prowadzenie Narodowego Punktu Kontaktowego do współpracy z NATO;
 • zapewnienie zdolności Sił Zbrojnych RP do prowadzenia działań militarnych w przypadku zagrożenia cyberbezpieczeństwa powodującego konieczność działań obronnych w układzie krajowym, sojuszniczym i koalicyjnym;
 • rozwijanie umiejętności Sił Zbrojnych RP w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa przez organizację specjalistycznych przedsięwzięć szkoleniowych;
 • pozyskiwanie i rozwój narzędzi służących budowaniu zdolności do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Siłach Zbrojnych RP;
 • kierowanie działaniami związanymi z obsługą incydentów w czasie stanu wojennego;
 • ocenę wpływu incydentów na system obrony państwa;
 • ocenę zagrożeń cyberbezpieczeństwa w czasie stanu wojennego oraz przedstawienie właściwym organom propozycji dotyczących działań obronnych;
 • koordynację, we współpracy z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw informatyzacji, realizacji zadań organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w czasie stanu wojennego dotyczących działań obronnych w przypadku zagrożenia cyberbezpieczeństwa.

Ponadto do zadań CSIRT MON (zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego działający na poziomie krajowym) należy koordynacja obsługi incydentów zgłaszanych przez:

 • podmioty podległe lub nadzorowane przez MON, w tym podmioty wchodzące w skład infrastruktury krytycznej,
 • przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Realizacja CYBER.MIL.PL w I kwartale 2020 roku

Podsumowanie programu CYBER.MIL.PL za 2020 rok

Realizacja CYBER.MIL.PL 2019-2020 roku

Resort obrony narodowej wzbogaca także ofertę edukacyjną.

 • zwiększono limit przyjęć na tematyczne studia wojskowe;
 • przy Wojskowej Akademii Technicznej uruchomiono Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne (WOLI), które rozpoczęło działalność od 1 września 2019 r.;
 • w ramach procesu rozwoju korpusu podoficerów sformowano Szkołę Podoficerską Informatyki i Łączności z siedzibą w Zegrzu;
 • uruchomiono studia podyplomowe typu MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa w Wojskowej Akademii Technicznej oraz na Akademii Marynarki Wojennej we współpracy z partnerami zagranicznymi;
 • w 2019 r. rozszerzono moduł szkoleniowy Legii Akademickiej o komponent cyberbezpieczeństwa;
 • w 2020 roku uruchomiono moduł oficerski w programie Legii Akademickiej;
 • w 2020  r. utworzono Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa na Akademii Sztuki Wojennej oraz Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa na Akademii Marynarki Wojennej;
 • w dniu 01.09.2021 r.  rozpoczęto realizację specjalnego, rozszerzonego programu nauczania w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych realizujących program „CYBER.MIL z klasą”.