DOWIEDZ SIĘ CO ROBIMY I DOŁĄCZ DO ZESPOŁU NAJLEPSZYCH SPECJALISTÓW NA POLSKIM RYNKU

Dołącz do nas

Co robimy?

W tym roku po raz pierwszy na mocy ustawy został określony krajowy system cyberbezpieczeństwa, który obejmuje m.in. Instytucje administracji rządowej i samorządowej, jak również przedsiębiorców ze strategicznych sektorów gospodarki.

Minister Obrony Narodowej pełni w systemie jedną z kluczowych ról. Odpowiedzialny jest m.in. za:

 • współpracę Sił Zbrojnych RP z właściwymi organami NATO, Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych w obszarze obrony narodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa. W tym prowadzenie Narodowego Punktu Kontaktowego do współpracy z NATO;
 • zapewnienie zdolności Sił Zbrojnych RP w układzie krajowym, sojuszniczym i koalicyjnym do prowadzenia działań militarnych w przypadku zagrożenia cyberbezpieczeństwa powodującego konieczność działań obronnych;
 • rozwijanie umiejętności Sił Zbrojnych RP w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa przez organizację specjalistycznych przedsięwzięć szkoleniowych;
 • pozyskiwanie i rozwój narzędzi służących budowaniu zdolności zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Siłach Zbrojnych RP;
 • kierowanie działaniami związanymi z obsługą incydentów w czasie stanu wojennego;
 • ocenę wpływu incydentów na system obrony państwa;
 • ocenę zagrożeń cyberbezpieczeństwa w czasie stanu wojennego oraz przedstawienie właściwym organom propozycji dotyczących działań obronnych;
 • koordynację, we współpracy z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw informatyzacji, realizacji zadań organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w czasie stanu wojennego dotyczących działań obronnych w przypadku zagrożenia cyberbezpieczeństwa.

Ponadto do zadań CSIRT MON (zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego działający na poziomie krajowym) należy koordynacja obsługi incydentów zgłaszanych przez:

 • podmioty podległe lub nadzorowane przez MON, w tym podmioty wchodzące w skład infrastruktury krytycznej,
 • przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

24/7 w obronie polskiej cyberprzestrzeni

#CYBERBEZPIECZEŃSTWO #CYBERARMIA #CYBEROBYWATEL

Doceniamy potencjał polskich informatyków

Informatyka, a w szczególności inżynieria programowania, algorytmika i cyberbezpieczeństwo to dziedziny, w które dziś inwestują najbardziej rozwinięte państwa. Praca utalentowanych informatyków i wysoko wykwalifikowanych programistów stała się cennym i w wielu przypadkach kluczowym zasobem, bez którego nie jest możliwe zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

W odpowiedzi na ten globalny trend rozwoju współczesnego świata, chcemy docenić potencjał wybitnych polskich informatyków. Polska osiąga jedne z najlepszych rezultatów na świecie w dziedzinie edukacji informatycznej na każdym szczeblu. Polscy uczniowie i studenci od lat utrzymują czołowe miejsca w międzynarodowych zawodach informatycznych, a nasze uczelnie górują w rankingach osiągnięć programistycznych. W tych obszarach skutecznie konkurujemy z największymi państwami, takimi jak Stany Zjednoczone, Rosja czy Chiny. Zespoły reprezentujące Polskę święcą również triumfy w międzynarodowych ćwiczeniach w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Wspomniane sukcesy mają swoje źródło w słynnej przedwojennej polskiej szkole matematycznej i trudno jest je powtórzyć innym krajom. Czerpiąc najlepsze wzorce z tradycji chcemy inwestować w potencjał współczesnych informatyków i wspólnie budować strategiczną przewagę Polski w obszarze bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Program CYBER.MIL.PL jest odpowiedzią na aktualne wyzwania, jakie stoją przed Siłami Zbrojnymi RP na tym polu.

Resort obrony narodowej wzbogaca także ofertę edukacyjną.

 • zwiększono limit przyjęć na tematyczne studia wojskowe;
 • uruchomiono przy Wojskowej Akademii Technicznej informatycznego liceum ogólnokształcącego, które rozpocznie działalność od 1 września w 2019 r.;
 • w planach jest sformowanie Szkoły Podoficerskiej Informatyki i Łączności z siedzibą w Zegrzu w ramach procesu rozwoju korpusu podoficerów;
 • uruchomiono studia podyplomowe typu MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa w Wojskowej Akademii Technicznej we współpracy z partnerami zagranicznymi;
 • rozszerzono w 2019 r. modułu szkoleniowego Legii Akademickiej o komponent cyberbezpieczeństwa.

Cyberbezpieczeństwo stanowi coraz bardziej istotną dziedzinę funkcjonowania współczesnych państw i społeczeństw. Zagwarantowanie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych i zasobów informacyjnych jest jednym z priorytetów naszego rządu. Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie stale podejmuje intensywnie działania rozwijając swoje zdolności w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Mariusz Błaszczak

Minister Obrony Narodowej

Cyberprzestrzeń stała się nowym wymiarem pola walki dla polskich żołnierzy i cywilnych specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polaków w sieci. Wzmacniamy potencjał Sił Zbrojnych RP w cyberprzestrzeni w ramach programu CYBER.MIL.PL. W krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Wojsko Polskie jest jednym z ważniejszych podmiotów odpowiedzialnych za cyberobronę. Jednym z naszych najważniejszych działań jest budowa odpowiednich zdolności do przeciwdziałania i reagowania na zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz pozyskanie do służby najlepszych informatyków.

Tomasz Zdzikot

Sekretarz stanu w MON

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni będą formacją zdolną do realizacji zadań w całej domenie cyberprzestrzennej, a służący w niej specjaliści będą mogli rozwijać umiejętności na światowym poziomie.

gen. bryg. Karol Molenda

pełnomocnik MON ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni