Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa

Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa jest wiodącą jednostką organizacyjną w resorcie Obrony Narodowej w zakresie kształtowania kierunków rozwoju systemu doskonalenia zawodowego w sferze cyberbezpieczeństwa, kryptologii oraz technologii informacyjnych.

Centrum Eksperckie podnosząc kwalifikacje żołnierzy i pracowników rozwija kompetencje Sił Zbrojnych RP w zakresie działań w cyberprzestrzeni, a także pełni rolę jednostki konsolidującej potencjał ekspercki oraz wspierającej Ministerstwo Obrony Narodowej w rozwijaniu współpracy krajowej i międzynarodowej.

Najważniejsze obszary zadaniowe ECSC:

1. Poszerzanie kompetencji Sił Zbrojnych RP w zakresie działań w cyberprzestrzeni – kształcenie i szkolenie kadr:

 • przygotowanie założeń organizacyjno-programowych oraz programów kursów i szkoleń specjalistycznych,
 • planowanie i prowadzenie wielopoziomowego procesu szkolenia i przygotowania specjalistów,
 • kształtowanie świadomości i podnoszenie kompetencji kadr do prowadzenia działań w cyberprzestrzeni,
 • przygotowanie wykwalifikowanego personelu do zabezpieczenia funkcjonowania resortowych zespołów reagowania na incydenty komputerowe, Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, wojsk operacyjnych, Wojsk Obrony Terytorialnej, itd.

2. Organizacja i prowadzenie ćwiczeń, treningów, gier wojennych, z wykorzystaniem zintegrowanego środowiska szkoleniowego:

 • budowa, konfiguracja i utrzymanie infrastruktury laboratoryjnej z wykorzystaniem najnowszych narzędzi i technologii, do zabezpieczenia procesu szkolenia,
 • organizacja i prowadzenie ćwiczeń, treningów, gier, w obszarze cyberbezpieczeństwa.

3. Współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi:

 • współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi ośrodkami szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkami szkolenia krajów członkowskich NATO,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami i instytutami oraz zagranicznymi i międzynarodowymi centrami eksperckimi, realizującymi zadania w sferze cyberbezpieczeństwa,
 • rozwijanie współpracy w ramach NATO i UE, w zakresie osiągania zdolności do szkolenia w obszarze, cyberbezpieczeństwa, kryptologii oraz IT,
 • angażowanie się w inicjatywy i programy Unii Europejskiej ukierunkowane na podnoszenie świadomości w sferze bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
 • wymiana doświadczeń ze środowiskami akademickimi, administracją państwową i innymi podmiotami funkcjonującymi w obszarze, cyberbezpieczeństwa, kryptologii oraz IT.

4. Konsolidacja potencjału eksperckiego resortu obrony narodowej – kształtowanie priorytetowych kierunków doskonalenia kadr w sferze cyberbezpieczeństwa, kryptologii oraz IT:

 • budowa i utrzymanie platformy e-learningowej w obszarze teleinformatyki, kryptologii i cyberbezpieczeństwa,
 • organizacja i prowadzenie warsztatów i konferencji w obszarze cyberbezpieczeństwa,
 • przygotowanie i utrzymanie środowiska (zasobów) do realizacji procesu certyfikacji personelu oraz jednostek wojskowych,
 • inicjowanie badań naukowych oraz analiz eksperckich na potrzeby szkoleń dla jednostek i komórek organizacyjnych RON.