Centrum Operacji Cybernetycznych

Centrum Operacji Cybernetycznych jest wyspecjalizowaną jednostką wojskową, która jako jedyna w resorcie obrony narodowej jest przeznaczona do prowadzenia działań oraz operacji militarnych w cyberprzestrzeni w pełnym spektrum, w warunkach i sytuacjach, kiedy użycie sił konwencjonalnych nie jest możliwe lub wskazane z przyczyn polityczno-militarnych, operacyjnych albo technicznych.

Na bazie Centrum Operacji Cybernetycznych sformowane zostaną Siły Obrony Cyberprzestrzeni, które docelowo zostaną przekształcone w wojska obrony cyberprzestrzeni. W nowej jednostce liczba etatów zostanie zwiększona aż trzykrotnie.

Jednostka tworzy, rozwija i utrzymuje zdolności umożliwiające wykonywanie zadań o znaczeniu strategicznym i operacyjnym w okresie pokoju, kryzysu i wojny przy wykorzystaniu specjalistów, sprzętu, technik, sposobów działania i procedur niebędących w standardowym użyciu innych rodzajów sił zbrojnych, zapewniając jednocześnie swobodę działania Siłom Zbrojnym RP we współczesnej przestrzeni walki.

Poprzez nieustanne, wysoce wyspecjalizowane, unikalne w skali sił zbrojnych szkolenie oparte o specjalnie przygotowany i wdrożony system wykorzystujący najnowocześniejsze technologie, sprzęt, oprogramowanie, metodyki i techniki skupione wokół zbudowanego na jego potrzeby środowiska treningowego. Personel jednostki przygotowuje się do natychmiastowej realizacji każdej misji i zadania w cyberprzestrzeni, zarówno samodzielnie jak i na rzecz oraz w kooperacji z rodzajami sił zbrojnych i wojsk a także podmiotami pozamilitarnymi w układzie narodowym, sojuszniczym i koalicyjnym.

Kultura służby i pracy w jednostce budowana jest w oparciu o prawdy znane z innych elitarnych formacji Sił Zbrojnych RP w ramach których ludzie są ważniejsi niż sprzęt, a jakość jest ważniejsza niż ilość. Zdolności jednostki nie mogą być produktem masowym i powinny być tworzone oraz rozwijane zawczasu, a nie po tym, jak zaistnieje potrzeba ich użycia. Skuteczność działania Jednostki jest pochodną bezprzykładnego współdziałania z jednostkami innych formacji Sił Zbrojnych oraz służb specjalnych RP.