Współpraca NCBC z Departamentem Cyberbezpieczeństwa MON

19.10.2021 09:32
Gen. bryg. Karol Molenda i Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa MON pani Aneta Trojanowska omówili zakres współpracy obu instytucji.

W związku z utworzeniem w strukturze MON nowej komórki organizacyjnej – Departamentu Cyberbezpieczeństwa, a także zmianą na stanowisku Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, w dniu 18 października br. w siedzibie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni doszło do spotkania między Dyrektorami obydwu w instytucji.  Dyrektor NCBC, gen. bryg Karol Molenda oraz Dyrektor DC MON, pani Aneta Trojanowska omówili obszary wzajemnej współpracy na linii DC MON – NCBC.

Partnerska kooperacja w obszarze cyberbezpieczeństwa pomiędzy NCBC a DC MON wynika bezpośrednio z obszarów funkcjonowania tych instytucji. NCBC to jednostka ekspercka, która zapewnia bezpieczeństwo teleinformatyczne całego resortu, odpowiadając za kluczowe obszary związane z kryptologią,  cyberbezpieczeństwem oraz budową i eksploatacją systemów IT.  W ramach NCBC funkcjonuje również działający na poziomie krajowym i prowadzony przez Ministra Obrony Narodowej, CSIRT MON (tj. Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego) monitorujący sieci resortu obrony narodowej w trybie 24/7/365.

Natomiast DC MON został utworzony zgodnie z Zarządzeniem nr 69/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2021 r. Do jego zadań należy m.in. projektowanie rozwiązań systemowych w obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym udział w wypracowywaniu projektów aktów prawnych na szczeblu rządowym, koordynowanie realizacji zadań związanych z wdrażaniem polityki krajowej i międzynarodowej resortu w obszarze cyberbezpieczeństwa. Dyrektor nowego Departamentu, pani Aneta Trojanowska, ekspert z obszaru cyberbezpieczeństwa, od 2004 r. zawodowo związana jest ze służbami mundurowymi. Pełniąc służbę w Policji, odpowiedzialna była za współpracę z sektorem prywatno-publicznym oraz organami ścigania innych państw w zakresie pozyskiwania informacji o nowych zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem oraz nowych metodach i formach ich zwalczania. Uczestniczyła także w procesie tworzenia krajowych struktur do walki z cyberprzestępczością. Od 2017 r. w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego realizowała zadania z zakresu obsługi incydentów w ramach SOC, prowadzenia białego wywiadu,  analizy danych, a także pozyskiwania i wdrażania nowych rozwiązań w tym obszarze.

Zgodnie z Decyzją nr 151/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2021 r. Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa MON pełni także funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

W spotkaniu w Legionowie oprócz Dyrektora NCBC uczestniczyli też jego zastępcy – płk Mariusz Chmielewski (odpowiedzialny za obszar IT), płk Dariusz Kwiatkowski (odpowiedzialny za obszar krypto) oraz płk Łukasz Jędrzejczak (odpowiedzialny za obszar cyber), będący także szefem CSIRT MON.

Podczas spotkania poruszono kwestie wspólnego zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego całego resortu, a także szkoleń oraz rozwijania współpracy międzynarodowej w zakresie w cyberbezpieczeństwa przez pryzmat m.in. tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.