WAT: studia MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa

28.06.2021 14:18
Zakończyła się II edycja studiów podyplomowych typu MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa na Wojskowej Akademii Technicznej. Studia przeznaczone były dla osób posiadających wykształcenie wyższe oraz określone doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, zajmujących się zawodowo różnorodnymi aspektami cyberbezpieczeństwa.

Oferowany przez WAT ekspercki program MBA dostarczył wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie:

  • Cybersecurity systems - podstawowe aspekty organizacji, budowy i wykorzystania systemów cyberbezpieczeństwa. Tematyka wykładów i ćwiczeń obejmuje takie zagadnienia jak m.in. technologiczne aspekty cyberbezpieczeństwa, standardy i normy w zakresie cyberbezpieczeństwa, mechanizmy zapewniania bezpieczeństwa w sieciach, systemach operacyjnych i chmurach obliczeniowych, zastosowanie metod sztucznej inteligencji (AI) w cyberbezpieczeństwie, jak też zagadnienia ze spektrum tzw. inżynierii cyberbezpieczeństwa.
  • Ochrona transakcyjnych i statystycznych baz danych - poznanie głównych zagrożeń i metod ochrony poufności i integralności danych we współczesnych bazach danych, w szczególności w transakcyjnych i statystycznych bazach danych. W ramach przedmiotu omawiane są także problemy zapewniania ciągłości działania systemu bazy danych oraz problemy zapewniania bezpieczeństwa procesów informacyjnych wykorzystujących niekompletne internetowe bazy danych.
  • Aspekty prawne cyberbezpieczeństwa - przedmiot umożliwia zapoznanie się z aktami prawnymi zarówno krajowymi, jak i europejskimi. Słuchacze poznają praktyczne zagadnienia prawne związane z cyberbezpieczeństwem, w tym dotyczące postępowania z incydentem informatycznym czy zabezpieczania dowodów cyfrowych na potrzeby analiz śledczych.
  • Teoria wojny informacyjnej - poznanie podstawowej wiedzy dotyczącej problemów tzw. wojny informacyjnej. Słuchacze poznają m. in. modele walki w cyberprzestrzeni, modele i narzędzia identyfikacji, rozpoznania oraz oceny możliwości oddziaływania informacyjnego, a także narzędzia służące przeciwdziałaniu takiemu oddziaływaniu. Dodatkowo słuchacze mają możliwość poznania zagadnień symulacji prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni.
  • Strategie informacyjne w zarządzaniu - zapoznanie się z istotą, złożonością oraz uwarunkowaniami zarządzania projektami informatycznymi ze szczególnym uwzględnieniem stosowania nowoczesnych strategii zarządzania zasobami informacyjnymi. Szczególny nacisk położony jest na wymiarowanie projektów i procesów wdrażania strategii informacyjnych. Słuchacze poznają także narzędzia informatyczne do projektowania procesów oraz ich organizacji.
  • Krajowy System Cyberbezpieczeństwa - zapoznanie się ze strukturą i funkcjonowaniem Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC) zarówno w aspekcie krajowym, jak i w kontekście działania Unii Europejskiej. Przedmiot umożliwia poznanie praktycznej strony zagadnień prawnych omawianych w ramach przedmiotu „Aspekty prawne cyberbezpieczeństwa”. Słuchacze poznają m. in. sposoby dokonywania zgłoszeń incydentów oraz zadania, procedury i zasady współdziałania takich podmiotów, jak CSIRT, wchodzących w skład KSC.
  • Bezpieczeństwo systemów informacyjnych - realizacja przedmiotu daje słuchaczom studiów MBA podstawy wiedzy o problemach związanych z bezpieczeństwem systemów informacyjnych organizacji. Zdobywają oni wiedzę o tym, jak skutecznie i efektywnie wykorzystywać podstawowe mechanizmy ochrony w systemach informacyjnych, a także podnoszą umiejętności analizy ryzyka w bezpieczeństwie informacji. Słuchacze poznają też metody budowy i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. 
  • NATO policy on cyber defence - przedmiot umożliwia zapoznanie się z ewolucją cyberbezpieczeństwa w NATO, wpływem zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa na politykę cyberbezpieczeństwa, charakterystyką cyberataków na infrastrukturę krytyczną NATO oraz podejmowane przez Sojusz inicjatywy w cyberprzestrzeni.
  • Systemy bezpieczeństwa sieciowego - zapoznanie się z zagrożeniami występującymi w sieciach teleinformatycznych, atakami sieciowymi, narzędziami i produktami do zabezpieczania sieci, mechanizmami zabezpieczania podstawowych urządzeń sieciowych, zaawansowanymi konstrukcjami list dostępu, serwerami dostępu do sieci, usługami typu AAA (uwierzytelnianie, autoryzacja i kontrola dostępu) oraz systemami ochrony IDS/IPS. 

W nowatorskim programie uczestniczyła m.in. kadra kierownicza kluczowych instytucji resortu obrony narodowej.

Wszystkim Absolwentom serdecznie gratulujemy, a wszystkich zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach studiów.