Moduł oficerski po raz pierwszy w programie Legii Akademickiej

19.02.2021 13:16
Tegoroczny program Legii Akademickiej będzie realizowany w szerszej niż dotąd formule - po raz pierwszy uruchomiony zostanie moduł oficerski, a w nim komponent cyber.

Moduł oficerski, wprowadzony w programie Legii Akademickiej w 2021 roku, będzie trzecim – po module podstawowym i podoficerskim   -   realizowanym w ramach programu LA. Będzie miał charakter pilotażowy, a składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej – obydwie będą realizowane podczas wakacji studenckich. Teoria obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.

Z ogólnej ilości 47 dni szkoleniowych, 21 realizowanych będzie wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych. W ramach nauki studenci odbędą zajęcia wynikające ze Standardu Kształcenia Wojskowego opracowanego dla oficerów. Następne 23 dni szkolenia spędzą w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia, gdzie szlifować będą wiedzę i umiejętności specjalistyczne w praktyce.  Ostatnie 3 dni to czas powrotu na AWL i podejście do egzaminu.

Opracowany na potrzeby modułu oficerskiego Legii Akademickiej program szkolenia ma obejmować również specjalistyczne szkolenie poświęcone szeroko rozumianemu cyberbezpieczeństwu. W tzw. „module cyber” udział   mogą wziąć osoby, które zostaną zakwalifikowane przez komisję powołaną przez Dyrektora NCBC i Rektora – Komendanta WAT i   ukończą z oceną pozytywną część teoretyczną modułu oficerskiego.

Zajęcia zaplanowane na 10 dni (76 godzin) odbywać się będą na Wojskowej Akademii Technicznej. Przewidziany zakres tematyczny obejmuje m.in. zagrożenia w cyberprzestrzeni, elementy usług domenowych, cyberbezpieczeństwo technik chmurowych czy zarządzanie systemami bezpieczeństwa sieciowego. Szkolenie zakończone zostanie 4 godzinnym egzaminem.

Zdanie egzaminu oficerskiego oznacza mianowanie na stopień podporucznika rezerwy.  Warunkiem mianowania jest spełnienie szeregu wymogów formalnych, do których zalicza się m.in. dostarczenie dyplomu nadającego tytuł magistra. Na przekazanie dokumentacji każdy student będzie miał około 2-3 miesiące.  

W pierwszym roku realizowania modułu oficerskiego przewidziano 50 miejsc dla zainteresowanych studentów. O przyjęciu do programu decydować będzie komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, a jednym z kryteriów naboru będzie wykształcenie kierunkowe, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie w Siłach Zbrojnych. MON planuje, aby docelowo w module oficerskim corocznie kształciło się 250 uczestników programu. 

Aby zgłosić chęć do modułu oficerskiego w ramach Legii Akademickiej należy: 

-  uzupełnić wniosek o przyjęcie na zajęcia;

-  do wniosku załączyć oświadczenie RODO i dokumenty potwierdzające dodatkowe kompetencje;

-  dokumenty należy wysłać pocztą tradycyjną na adres: Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa, z dopiskiem: WNIOSEK-LEGIA AKADEMICKA

Realizację programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów Legia Akademicka normuje Decyzja Nr 164/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2020 r.