Rozbudowa struktur państwowych z zakresu cyberbezpieczeństwa

29.04.2020 14:15
Decyzjami Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka zostali powołani nowi Pełnomocnicy rządu oraz MON z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Zgodnie z decyzją nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Maciej Materka został nowym Pełnomocnikiem ministra obrony narodowej ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Zgodnie z zapisami decyzji Pełnomocnik jest upoważniony do wydawania w imieniu Ministra Obrony Narodowej wytycznych w sprawach bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w odniesieniu do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych.

Ponadto w jego zakresie kompetencji znalazła się realizacja zadań, o których mowa w art. 51 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, czyli m.in.:

-       prowadzenie bieżącej analizy podmiotów w danym sektorze lub podsektorze pod kątem uznania ich za operatora usług kluczowych;

-       współpraca Sił Zbrojnych RP z NATO, UE i organizacjami międzynarodowymi;

-       zapewnienie zdolności Siłom Zbrojnym RP w układzie krajowym, sojuszniczym i koalicyjnym do prowadzenia działań militarnych w przypadku zagrożenia cyberbezpieczeństwa;

-       rozwijanie umiejętności Sił Zbrojnych RP przez organizację specjalistycznych przedsięwzięć szkoleniowych;

-       ocenę zagrożeń  oraz kierowanie działaniami związanymi z obsługą incydentów w czasie stanu wojennego;

-       ocenę wpływu incydentów na system obrony państwa;

-       koordynację realizacji zadań organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w czasie stanu wojennego w przypadku zagrożenia cyberbezpieczeństwa.

W styczniu 2018 r. Maciej Materka został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa w MSWiA, pracował też w służbach specjalnych UOP, ABW i CBA, był także pełnomocnikiem ds. kontroli przetwarzania danych osobowych w CBA od początku powstania tej funkcji w 2010 r.

Ocenia się, że wyznaczenie Szefa SKW na stanowisko Pełnomocnika MON ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w zdecydowanie pozytywny sposób wpłynie na współpracę tej instytucji z utworzonym w 2019 r. Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, którego Dyrektor – gen. bryg. Karol Molenda – wykonuje także obowiązki Pełnomocnika MON ds. Utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

NCBC (którego wyznaczone komórki stanowią trzon CSIRT MON) oraz SKW to dwie instytucje ze struktur resortowych, które dysponują eksperckim zasobem merytorycznym i wspólnie realizują zadania w zakresie zwalczania cyber-zagrożeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa Polski i Polaków w cyberprzestrzeni.

Jednocześnie Premier Mateusz Morawiecki 27 kwietnia 2020 r. powołał ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego na stanowisko pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa, który będzie koordynował działania i realizował politykę rządu w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Do jego zadań należą m. in.:

-       analiza i ocena funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na podstawie zagregowanych danych i wskaźników opracowanych z udziałem organów administracji publicznej, organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa, krajowych zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa: CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV,

-       nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z wykorzystaniem zagregowanych danych i wskaźników opracowanych z udziałem organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa, CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV,

-       upowszechnianie nowych rozwiązań i inicjowanie działań w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym,

-       inicjowanie krajowych ćwiczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa,

-       wydawanie rekomendacji dotyczących stosowania urządzeń informatycznych lub oprogramowania na wniosek krajowych zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa CSIRT.