Od stycznia rusza program Ministerstwa Obrony Narodowej „CYBER.MIL z klasą”

23.12.2019 14:07
W styczniu 2020 r. Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomi program „CYBER.MIL z klasą”, skierowany do szkół średnich (licea i technika), które swoją ofertę edukacyjną będą chciały poszerzyć w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne.

Celem programu jest kształcenie i przygotowanie profesjonalnych kadr na potrzeby instytucji administracji państwowej oraz wojskowej, w obszarze bezpieczeństwa. 

Dzięki programowi na terenie każdego województwa powstanie jedna klasa o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne. 

Pilotaż Programu został uruchomiony w roku szkolnym 2019/2020 w województwie łódzkim.

Szkoły, które przystąpią do programu otrzymają od Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiednie wsparcie. Będzie to m.in. dofinansowanie na wyposażenie sali informatycznej i wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących przedmioty specjalistyczne w wysokości maksymalnie 80% poniesionych wydatków nie więcej niż 200.000 PLN na dofinansowanie wyposażenia pracowni informatycznej oraz 60.000 PLN rocznie na wynagrodzenia dla nauczycieli przedmiotów kierunkowych. Wojskowi specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa będą także udzielać szkołom wsparcia merytorycznego. 

Program „CYBER.MIL z klasą” będzie adresowany do szkół średnich spełniających łącznie następujące kryteria:
1) szkoła działa na terenie miasta, którego liczba mieszkańców miasta nie przekracza 100.000 mieszkańców;
2) szkoła jest placówką publiczną, a jej organem prowadzącym jest powiat;
3) szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (zgodnie z zapisami statutu);
4) szkoła posiada oddział lub oddziały, realizujące program z matematyki albo 
z matematyki i informatyki albo z matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym;
5) średnia wyników szkoły z egzaminu maturalnego z przedmiotu matematyka 
na poziomie podstawowym będzie wynosiła min. 70% punktów możliwych 
do uzyskania, w każdym roku w okresie ostatnich 3 lat;
6) szkoła przedstawi pisemną zgodę organu prowadzącego szkołę średnią 
na sfinansowanie co najmniej 20% kosztów przedsięwzięcia;
7) szkoła przedstawi oświadczenie o nawiązaniu współpracy z uczelnią wyższą, mającą w ofercie edukacyjnej przedmioty z zakresu matematyki lub informatyki albo z instytutem naukowo-badawczym. 

W połowie stycznia 2020 roku na stronach internetowych Ministerstwa Obrony Narodowej i CYBER.MIL.PL opublikowane zostaną szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu, regulaminu oraz zasad rekrutacji i naboru szkół zainteresowanych udziałem w Programie „CYBER.MIL z klasą”.