Wręczenie nagród w konkursie im. Mariana Rejewskiego

12.12.2019 15:17
12 grudnia br. w Warszawie Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON oraz gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, wzięli udział w uroczystości wręczenia nagród w konkursie im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą kryptologii, cyberobronie, cyberbezpieczeństwu lub zwalczaniu cyberprzestępczości.

- Chcemy pobudzać aktywność i kreatywność młodych naukowców, młodych ludzi, którzy chcą wykraczać poza tradycyjny program nauczania, odnieść więcej. Chcą poszukiwać nowych rozwiązań, które będziemy w stanie także przekładać na codzienną służbę dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Ten cel udało się nam zrealizować. Dziś spotykamy się w miłym gronie po to, żeby uhonorować laureatów konkursu, który spotkał się z dużym zainteresowaniem – powiedział Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON podczas gali Konkursu im. Mariana Rejewskiego.

Na konkurs wpłynęło 40 prac w dwóch kategoriach: na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską oraz rozprawę doktorską. Suma nagród w konkursie wyniosła 39000 zł.

Kapituła decydując o wyborze laureatów brała pod uwagę przede wszystkim wartość merytoryczną prac oraz ich innowacyjny charakter. Tym samym zdecydowała się nagrodzić i wyróżnić nie tylko prace o potencjalnym znaczeniu dla resortu obrony narodowej i Sił Zbrojnych RP, ale także prace, które mogą znaleźć zastosowanie komercyjne, być wykorzystane w procesie legislacyjnym czy stanowić inspirację do dalszych badań. 

Ustanowienie nagrody im. Marian Rejewskiego było jednym z kilkudziesięciu projektów, nad którym pracowaliśmy w ministerstwie obrony w ramach programu CYBER.MIL.PL.

- Cyberbezpieczeństwo to jedna z domen operacyjnych dla wojska, domena działalności militarnej ustanowiona przez Sojusz Północnoatlantycki. W tej domenie działamy aktywnie. Chcemy nie tylko wpisywać się w cele i założenia sojuszu, lecz także w zobowiązania międzynarodowe i krajowe, wynikające chociażby z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W tym systemie chcemy należeć do liderów. (…) Mamy potencjał do tego, aby bazując na wspaniałych polskich uczelniach, takich jak chociażby Wojskowa Akademia Techniczna, stanowić o sile NATO i o sile naszego kraju w domenie cyber. - mówił wiceminister.

Zgłoszone prace zostały poddane ocenie przez grono wybitnych specjalistów z uczelni wojskowych oraz cywilnych, ekspertów Sił Zbrojnych RP, prokuratury oraz policji. 

W konkursie na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską zwyciężyli: Konrad Stalęga, Elżbieta Burek, Aleksander Ćwikła i Agnieszka Słota-Bohosiewicz. Z kolei w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską nagrody otrzymali: Damian Jankowski, Paweł Olber i Przemysław Roguski.

Nagrody wręczyli wiceminister Tomasz Zdzikot i gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor NCBC. Upominki dla laureatów konkursu wręczyła obecna na uroczystości Pani Janina Sylwestrzak, córka Mariana Rejewskiego.

W zgodnej ocenie recenzentów zgłoszone prace charakteryzowały się wysokim poziomem naukowym oraz dojrzałością a wiedza ich autorów często wykraczała, poza program kształcenia.

Gali konkursowej towarzyszyła również wystawa urządzeń kryptograficznych - od Enigmy do współczesnych szyfratorów wykorzystywanych współcześnie w Wojsku Polskim.

***
Konkurs Ministra Obrony Narodowej o nagrodę im. Mariana Rejewskiego jest kolejną inicjatywą resortu ON, realizowaną w ramach kompleksowego programu CYBER.MIL.PL. Celem programu jest budowa struktur odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo oraz rozwój zdolności Sił Zbrojnych RP do działania w cyberprzestrzeni, w tym przede wszystkim przygotowanie oraz wyszkolenie i rozwój personelu.

Konkurs im. Rejewskiego ma na celu zainteresowanie studentów i doktorantów tematyką związaną z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem. Zakres Konkursu obejmował zarówno zagadnienia techniczne związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz kryptologią, jak i kwestie rozwiązań i narzędzi natury prawnej dotyczących możliwych działań w cyberprzestrzeni czy w końcu technik i metod działania cyberprzestępców.

Z uwagi na duże zainteresowanie, Ministerstwo Obrony Narodowej planuje uruchomić w 2020 r. II edycję Konkursu.