IV edycja Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa - „Cyber Odyseja – wyzwania XXI wieku”.

20.05.2019 14:07
Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa to doskonała platforma wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa, zwalczania cyberprzestępczości oraz cyberobrony. Ma także na celu edukowanie pracowników administracji publicznej, przedsiębiorców, przedstawicieli służb oraz sił zbrojnych. Hasłem Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa jest „Cyber Odyseja – wyzwania XXI wieku”.

IV edycja Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa odbędzie się w dniach 3 – 5 czerwca br., Ośrodek AMW Rewita Jurata na Helu.

 

PROCES REKRUTACJI ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

 

Cele

Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa ma dwa główne cele. To z jednej strony miejsce debaty pomiędzy ekspertami zajmującymi się różnymi aspektami cyberbezpieczeństwa, a osobami, które na co dzień pracują w instytucjach odpowiedzialnych za szeroko rozumianą infrastrukturę krytyczną. Z drugiej strony to przedsięwzięcie o charakterze warsztatowym i szkoleniowym, pomagające podnieść poziom zrozumienia dla nowych typów zagrożeń i zbudować właściwe mechanizmy współpracy opierające się o wspólne rozumienie zjawisk, procedur, czy występującej w tej sferze terminologii.

Wypracowywane wnioski powinny pomóc uniknąć jak największej liczby zagrożeń w przyszłości – odeprzeć atak, ale co chyba ważniejsze, zapobiec temu zagrożeniu.

Temat przewodni warsztatów

Tematem przewodnim w dalszym ciągu będzie ochrona infrastruktury krytycznej państwa. Tym niemniej, o ile w poprzednich edycjach nacisk położony był na stronę techniczną, o tyle w tej edycji dominujące będzie spojrzenie prawne i organizacyjne. Zbilżające się warsztaty będą ukierunkowane na aspekt prawny prowadzenia działań w cyberprzestrzeni, w tym zarówno w zakresie działań aktywnych, jak i pasywnych. Głównym celem tegorocznej edycji będzie usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie obsługi prawnej incydentów i przestępstw komputerowych na potrzeby sił zbrojnych i operatorów infrastruktury krytycznej.

Prelegenci: 

 • specjaliści z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni,
 • praktycy w zakresie stosowania prawa w obszarze odpowiedzialności podmiotów publicznych za bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni,
 • specjaliści z zakresu zwalczania cyberprzestępczości,
 • wykładowcy uczelni wojskowych, specjaliści w dziedzinie zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Program IV edycji Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa

Niedziela (2.06.2019 r.)

19:00 – zakwaterowanie

Poniedziałek (3.06.2019 r.)

 • 10:00 – otwarcie Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa (Sekretarz Stanu w MON Tomasz Zdzikot, Rektor-Komendant kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht);
 • 11:00 – wspólne zdjęcie i przerwa kawowa;
 • 11:30 – pokazy metod ataków i obrony oraz oprogramowania (Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni);
 • 14:00 przerwa;
 • 15:00 – zadania dostawców cyfrowych i operatorów usług kluczowych (dr hab. Katarzyna Chałubińska – Jentkiewicz, prof. ASzWoj);
 • 15:30 – prawna odpowiedzialność podmiotów publicznych za bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni (dr Krzysztof Wąsowski);
 • 16:00 – bezpieczeństwo sieci 5G (Rafał Magryś, Wiceprezes Zarządu EXATEL S.A.);
 • 16:30 – dyskusja.

Wtorek (4.06.2019 r.)

 • 10:00 – warsztaty OSINT cz. 1 (Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni);
 • 11:30 – przerwa;
 • 11:45 – odpowiedzialność za treści cyfrowe podmiotów świadczących usługi drogą  elektroniczną (dr hab. Katarzyna Chałubińska – Jentkiewicz, prof. ASzWoj);
 • 12:15 – wybrane formy cyberprzestępczości w systemie prawa krajowego (dr Filip Radoniewicz);
 • 12:45 – przerwa;
 • 13:00 – ochrona danych osobowych w cyberprzestrzeni (dr Monika Nowikowska);
 • 13:30 – decyzja administracyjna w zakresie cyberbezpieczeństwa (dr Krzysztof Wąsowski);
 • 14:00 – przerwa;
 • 15:00 – kryminologiczne aspekty cyberprzestrzeni (dr Katarzyna Badźmirowska – Masłowska);
 • 15:30 – warsztaty OSINT cz. 2  (Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni);
 • 16:00 – błędy przy zabezpieczaniu materiału dowodowego (Witold Sobolewski - Akademia Marynarki Wojennej).

Środa (5.06.2019 r.)

 • 10:00 – gromadzenie materiału dowodowego w sprawach z zakresu cyberprzestępczości oraz naruszeń cyberbezpieczeństwa  (prok. dr inż. Agnieszka Gryszczyńska);
 • 10.30 – warsztaty/Gra Decyzyjna (FBC);
 • 11:30 – przerwa;
 • 11.45 – warsztaty/Gra Decyzyjna (FBC);
 • 14:00 – zamknięcie Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa.

 

Informacje dla mediów

Zapraszamy media na I część – otwarcie warsztatów 3 czerwca, godz. 10.00.

Poprzednie edycje Letniej Szkoły Cyberbepieczeństwa

Pierwsza Letnia Szkoła Cyberbezpieczenstwa, która odbyła się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie poświęcona była  bezpieczeństwu informatycznemu infrastruktury krytycznej. W 2017 roku podczas Letniej Szkoły Cyberbezpieczenstwa omawiano aktualne wyzwania w obszarze cyberbezpieczeństwa, szczególnie zaś cyberprzestępczości. Dedykowano ją kierownictwu komend wojewódzkich Policji oraz komendantom szkół Policji.

III edycja Letniej Szkoły skierowana była w szczególności do operatorów infrastruktury krytycznej, na których spoczywa między innymi obowiązek ochrony przed zagrożeniami związanymi z aktami szeroko rozumianej cyberprzestępczości i cyberterroryzmu.

---

** Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) Akademia Marynarki Wojennej informuje, że:

 • 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 81-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69;
 • 2) w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni  wyznaczony jest inspektor danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@amw.gdynia.pl
 • 3) dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów pn. „IV LETNIA SZKOŁA CYBERBEZPIECZEŃSTWA” organizowanych w dniach 2 – 5 czerwca 2019 r. przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, w tym sporządzania listy uczestników, przekazywania informacji organizacyjnych- podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • 4) odbiorcami danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym będą organizatorzy i patroni warsztatów;
 • 5) dane przechowywane będą przez okres: do czasu wniesienia sprzeciwu przez Panią/Pana na przetwarzanie danych osobowych;
 • 6) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwy wobec ich przetwarzania;
 • 7) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • 8) dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
 • 9) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w warsztatach.