Jesteśmy jednym z trzech filarów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

28.02.2019 12:46
- W 2019 roku przyjęto ustawę, która określa ramy funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W ramach tej ustawy ministrowi obrony narodowej przydzielono pakiet zadań związanych przede wszystkim z budowaniem zdolności Sił Zbrojnych RP do działań w cyberprzestrzeni. Jesteśmy jednym z trzech filarów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - powiedział Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON podczas Konferencji „Państwo 2.0.”

28 lutego br. wiceminister Tomasz Zdzikot wziął udział w sesji pod nazwą  „Rozwój systemu cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej” podczas konferencji „Państwo 2.0.”.

Wiceminister Zdzikot zwrócił uwagę na fakt, że w tworzonym obecnie krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ważna rola przypada resortowi obrony narodowej. - Resort obrony narodowej posiada w tej chwili coś, co można określić mianem ekosystemu cyberbezpieczeństwa. Na ten system składają się przede wszystkim uczelnie wyższe kształcące specjalistów w dziedzinach związanych z aktywnością w cyberprzestrzeni, zarówno na studiach wioskowych dedykowanych dla przyszłych oficerów, jak również na uczelniach cywilnych. (…) Ministerstwo obrony narodowej dysponuje szeroką paletą jednostek o charakterze operacyjnym, z jednej strony to Służba Kontrwywiadu Wojskowego, która pełni rolę koordynatora naszego sytemu reagowania na incydenty komputerowe. To także Narodowe Centrum Kryptologii, Inspektorat Informatyki i Centrum Operacji Cybernetycznych - powiedział sekretarz Zdzikot.

Sekretarz stanu w MON przypomniał również o programie CYBER.MIL.PL, który zakłada rozwój zdolności do działań w cyberprzestrzeni przez resort obrony narodowej i Wojsko Polskie. Zwrócił uwagę, że obecnie trwają pracę nad powołaniem wojsk obrony cyberprzestrzeni.

- Zdecydowaliśmy się między innymi na powołanie wojsk obrony cyberprzestrzeni jako rodzaju wojsk, który będzie funkcjonował w tej domenie operacyjnej. Formowanie nowego rodzaju wojsk odbywa się i będzie się odbywać w oparciu o zasoby Centrum Operacji Cybernetycznych. Podjęliśmy również decyzję o konsolidacji zasobów służących wykonywaniu przede wszystkim zadań przewidzianych dla ministra obrony narodowej, zadań o charakterze defensywach związanych z ochroną i obroną jednej z najbardziej rozległych sieci teleinformatycznych, których dysponentem jest resort obrony narodowej - powiedział wiceminister.

Wiceminister Zdzikot zwrócił uwagę na rolę edukacji w tworzeniu zdolności do działań w domenie cyber. - Coś w co wierzę bardzo mocno, to kwestia edukacji, szkolenia kadry. (…) Po pierwsze więc zwiększamy intensywnie limity przyjęć na studia, zwłaszcza na studia wojskowe, które związane są z szerokim spektrum działań w cyberprzestrzeni. Po drugie przystępujemy do formowania szkoły podoficerskiej informatyki i łączności w Zegrzu na bazie infrastruktury istniejącego tam Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Wreszcie, także w tym roku uruchamiamy wojskowe liceum ogólnokształcące, dedykowane przyszłym żołnierzom, oficerom i pracownikom resortu obrony zajmującymi się zadaniami z zakresu IT, cyber, cyrpto i wszystkimi sferami związanymi z cyberprzestrzenią – powiedział.

***
Konferencja „Computerworld Państwo 2.0” od 9 lat stwarza okazję do spotkania osób odpowiedzialnych za kluczowe projekty IT realizowane na szczeblu centralnym. Tegoroczna edycja poświęcona jest m. in. priorytetom cyfrowym administracji centralnej na najbliższe lata oraz statusowi prac nad najważniejszymi rządowymi projektami IT.